Fritidshem

Öppertider: kl. 06:30-17:00

Telefonnummer: 018-727 41 93, 072-593 28 36

På fritidshemmet jobbar Sussie Lundevall, Susanne Löfstrand, Alex Neumann, Sofia Alm, Noura Soufi och Alma Westerström.

Skolbarnomsorgen på Jumkils skola.
Vi följer den nationella läroplanen för grundskolan och skolverkets råd för fritidshem.
Verksamheten skall utgå ifrån barnens behov och förutsättningar. Vi vuxna vill skapa en verksamhet som är tydlig i sin struktur, där barnen känner sig trygga både fysiskt och psykiskt. Vi tar tillvara den kompetens som finns i personalgruppen.

Verksamheten bygger på följande ledord:

Värdegrund
Vårt mål är att den gemensamma värdegrunden vi har på skolan skall genomsyra hela fritidsverksamheten, bl.a. genom samtal i våra veckosamlingar, och tydliga förhållningsregler.

Socialt samspel
Vårt mål är att stärka barnens självförtroende och därmed deras förmåga att acceptera och respektera andra, genom kamratsamtal, sociogram och aktivt visa hur vi kan lösa konflikter tillsammans.

Kreativt skapande
Målet är att verksamheten på fritidshemmet ska utgå ifrån barnens individuella behov och förutsättningar. Vi strävar efter att stimulera barnens nyfikenhet, kreativitet, och skaparlust, genom tillgång till utmanande material och miljöer som inspirerar till fritt skapande.

Lärande genom lek
Vi strävar efter att ha en helhetssyn på barnens Hela dag. Det ska finnas tid och rum för lek, vila och avkoppling. Genom att stimulera leken i lärandet får barnen möjlighet till meningsfulla färdigheter. Genom att skapa olika "lugna områden" på fritids finns det plats och tid för kontemplation.

Föräldrakontakten
Vi vill ha en öppen och rak dialog med föräldrar. De får fortlöpande information om verksamheten genom våra månadsbrev, men också genom dagliga samtal när barnen hämtas på fritids.

Uppdaterad: