Specialpedagoger

Pernilla Kjellin lärare har med syfte att finnas som stöd för elever och lärare under handledning av Bälinge skolas pedagoger.

Den specialpedagogiska verksamheten ska:

• bidra till att elever i behov av särskilt stöd upptäcks så tidigt som möjligt
• se till att eleven får rätt stöd
• tillföra fördjupat pedagogiskt kunnande till arbetslagen

Insatserna ges i form av enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp.
Stödet kan också ges i form av pedagogisk handledning till lärare och/eller assistent.

I klassrummet kan stöd ges i form av kompensatoriska åtgärder såsom:

• anpassade arbetsuppgifter
• lyssna till inspelade texter
• dator eller annat skrivverktyg

Specialpedagogerna utför och deltar i pedagogiska utredningar och ger stöd vid upprättande av åtgärdsprogram. Specialpedagogerna ingår i skolans Elevhälsoteam.

Uppdaterad: