Verksamhetside

Trygghet:
På Jumkil skola ska varje elev bli sedd, hörd och respekterad, och uppfatta Jumkils skola som en trygg mötesplats.  Vi arbetar hälsofrämjande. 
Vårt vardagliga värdegrundsarbete utgår från begreppet HÄLSAT ”hänsyn – ärlighet - likavärde – samarbete – ansvar - trygghet”.

Kunskap: 
Skolans främsta uppgift är att ge eleverna en god grund för ett livslångt lärande.  Vi tillvaratar elevernas arbetsglädje, nyfikenhet och lust att lära som viktiga förutsättningar för att eleverna ska utveckla goda ämneskunskaper och kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Vi ser elevens medverkan som en viktig förutsättning för både inlärning och utlärning. Eleverna stimuleras till eget initiativtagande och aktivt kunskapssökande genom användning av olika pedagogiska metoder t.ex. Skelleftetekniken, kooperativt lärande.

Uppdaterad: