Verksamheter

Jumkils skola har i dag drygt 95 elever och 62 elever inskrivna på fritids. 

Skolan arbetar med kooperativt lärande (KL) redan från förskoleklass för att eleverna tidigt ska få lära sig hur man samarbetar i olika former. Därmed läggs grunden för ett kooperativt lärande som ska ge eleverna kunskap om olika sätt att lära och utvecklas tillsammans med andra. 

KIVA är skolans antimobbingsystem och har vetenskaplig grund och dokumenterade positiva effekter på elevers mående i skolan. KIVA följer en tydlig rutin och gång när kränkningar sker mellan elever. KIVA är även ett arbetsätt med KIVA lektioner för att förebygga kränkningar och mobbing. På skolan finns ett KIVA team som arbetar förebyggande och åtgärdande på skolan. 

Skolan arbetar även med Uppsala kommuns satsning "skola för var och en" som fokuserar på att elever lär på olika sätt och att miljöer och undervisningsmetoder behöver anpassas efter de elever som finns på skolan. 

Fritidshemmets personal arbetar som stöd i klasserna under skoldagen vilket ger förutsättningar för att fördjupa och arbeta vidare med det innehåll som varit en del av skoldagen. Fritidshemmet kommer under våren 2023 att implementera ett arbete med digital kompetens som innefattar källkritik, programmering och mediaproduktion. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter